Welkom bij BorghHaeve Accountants

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS & CONSULTANTS

PERSOONLIJK, VEELZIJDIG EN DESKUNDIG

Onze toegevoegde waarde voor u…


PERSOONLIJKE BENADERING

Bij BorghHaeve Accountants staat de klant, u dus, centraal. Wij streven er naar voor u het beste te bereiken, rekening houdend met uw eigen situatie, zonder dat u achteraf wordt verrast met hogere kosten dan verwacht.

VEELZIJDIG
Door de samenwerking van BorghHaeve Accountants met AdFisLo te Wageningen kunnen wij u in alle opzichten op fiscaal en administratief gebied van dienst zijn. Binnen dit samenwerkingsverband draagt BorghHaeve Accountants zorg voor de specifieke accountantswerkzaamheden, die een meerwaarde geven, zoals een samenstellingsverklaring bij uw jaarrekening, of een accountantsverklaring in het kader van een subsidie-aanvraag. Daarnaast is BorghHaeve Accountants toegespitst op onder andere financieringsvraagstukken, en bedrijfseconomische adviezen, eventueel in samenwerking met de collega’s van AdFisLo.

UW GESPREKSPARTNER
BorghHaeve Accountants is de juiste keuze als het gaat om besluitvorming en de meest ideale en objectieve gesprekspartner. Daarnaast regelen wij voor u ook ondernemerszaken vooraf en op eigen initiatief.

DESKUNDIGHEID
De medewerkers van BorghHaeve Accountants en AdFisLo hebben de knowhow en ervaring om MKB-ondernemers met de diverse ondernemingsvormen op de juiste wijze te adviseren en te begeleiden. Op ons kantoor in Wageningen werken onze accountants, fiscalisten en administrateurs samen onder één dak. Door onze structuur en korte lijnen, het efficiënt werken en het maximaal gebruik maken van de meest recente mogelijkheden op automatiseringsgebied kan BorghHaeve Accountants de kosten beperkt houden en heeft u de service en het voordeel van een groter accountantskantoor maar dan wel met vaste en voordelige tarieven.

OPTIMALE TARIEVEN + BETALING IN TERMIJNEN MOGELIJK

Tarieven

Aangezien BorghHaeve Accountants haar dienstverlening optimaal wenst af te stemmen op de wensen van haar cliënten, wordt er vooraf met u een duidelijke en vaste prijsafspraak gemaakt, waarbij verrassingen achteraf worden uitgesloten. De overeengekomen prijsafspraak is daarom geheel passend bij uw situatie.

Voorwaarden

Alle bedragen die wij noemen zijn exclusief B.T.W. en onder voorbehoud van prijswijzigingen of karakterwijzigingen met betrekking tot de werkzaamheden van de opdracht. Tevens geldt de regelgeving van de branchevereniging voor accountancy, het NBA.

GEMAK DIENT DE ONDERNEMER...

Jannes de Boer AA – het gezicht van BorghHaeve Accountants

Na een in 1993 afgeronde HBO-Accountancy opleiding heb ik vanaf 1994 ervaring opgedaan bij diverse accountantskantoren. Ambitieus begonnen als assistent-accountant en doorgegroeid naar vennoot. In deze periode heb ik alle facetten omtrent accountancy in de praktijk geleerd. Door bij diverse kantoren ervaring op te doen, is mijn organisatiekennis vergroot, evenals flexibiliteit. Dé ingrediënten om als uw accountant namens BorghHaeve Accountants op te treden. Een persoonlijke benadering staat bij BorghHaeve Accountants voorop. U staat immers centraal. Wij streven er naar voor u het beste te bereiken, rekening houdend met uw situatie, zonder dat u achteraf wordt verrast met hogere kosten dan verwacht.

CONTACTFORMULIER

BEDRIJFSGEGEVENS

BorghHaeve Accountants C.V.

Bezoekadres:
Nudepark 168
6702 DX  WAGENINGEN

Postadres:
Weerdestein 383
6714 CR  EDE

Mob: 06-20431319
Mail: jdeboer@bha-accountants.nl

K.v.K. 59058129
BTW NL8533.00.197.B.01

ROUTEBESCHRIJVING

KLACHTENREGELING

ALGEMEEN
Deze klachtenregeling heeft als doel klachten van relaties (intern en extern) van BorghHaeve Accountants op een zorgvuldige manier te behandelen.

INDIENING EN REGISTRATIE KLACHT
Voor minder ernstige klachten wordt u vriendelijk verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek met uw contactpersoon te bespreken, om te kijken of er op die manier een oplossing gevonden kan worden.

Bij ernstige klachten, of indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken, of indien mondeling overleg niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van de directie van BorghHaeve Accountants te versturen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN ROND BEHANDELING VAN DE KLACHT
Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de directie van BorghHaeve Accountants altijd ingelicht. De directie zal of de klacht zelf behandelen of in ieder geval toezien op de afhandeling ervan. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij die opdracht betrokken accountant (van buiten onze organisatie, in principe onze vaste waarnemer) aangewezen als verantwoordelijke voor de behandeling van de klacht.

Dit zal in ieder geval gebeuren bij klachten rond de zogenaamde assurance-opdrachten (opdrachten waarbij (enige vorm van) controle wordt verricht en waarbij hierover door ons een rapportage is afgegeven) en ook wanneer de klacht onze kwaliteitsbeheersing (aspecten rond integriteit, objectiviteit, geheimhouding, deskundigheid en zorgvuldigheid, en professioneel gedrag) of vaktechnische aspecten betreft.

KLOKKENLUIDERSREGELING
Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en overigens zorgvuldig handelen. Het is de bedoeling dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als interne medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen; het indienen van een klacht zal hun rechtspositie niet schaden.

VERLOOP BEHANDELING VAN DE KLACHT
Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen BorghHaeve Accountants zal een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u in de loop van de procedure gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Vervolgens zal de directie, indien van toepassing in overleg met de externe accountant of andere deskundige(n), besluiten over uw klacht, en u van dit besluit schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/ of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn het bestuur wel denkt met een reactie te kunnen komen.

TOT SLOT
Wij hopen uiteraard dat wij uw klacht op een voor u bevredigende wijze kunnen oplossen. Het kan echter zijn dat de reactie van ons kantoor u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de Accountantskamer te Zwolle voor het aanhangig maken van een tuchtzaak.

Klachtenformulier

ONZE EXPERTISE IN TREFWOORDEN

administraties • aangiften omzetbelasting • startersadvies • salarisadministraties • debiteurenbeheer • rapportages • winstaangiften • samenstellingsverklaringen • jaarrekeningen • bedrijfsanalyses • investeringstrajecten • accountantscontroles • ondernemingsplannen • interim-management • financieringen • subsidieregelingen • belastingadvies • erf- en schenkbelasting • vennootschapsbelasting • fusies & overnames • inkomstenbelasting • vermogensplanning • fiscale optimalisatie • pensioenen & lijfrente • faillissementspreventie • insolventierecht • bedrijfssaneringen • schuldhulpverlening • crisismanagement • aan- en verkoop van ondernemingen • waardebepalingen • kostenreductie

PRIVACY

PRIVACY

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Lees hier hoe BorghHaeve Accountants met uw gegevens omgaat: http://www.borghhaeve.nl/wp-content/uploads/2019/09/ONLINE-Privacy-tbv-website.pdf